Eksempel på afskrift af tekst fra 1600-tallet

Vordingborg byfoged: Skifteretsprotokol 1637-1694

 

Afskrift

Anno 1683. den 15. Novembris vare vj underschrefne paa Rettens vegne udj Jens peiterssens bolig udj Nyeraad, och der effter bemelte Jens peiterssens och hans broders Lauritz peiterssens begiering, Holden afregning Jmellum dennem, anlangende fornævnte Lauritz peiterssens patrimonium fæderne och Møderne arfue; som hos fornævnte Jens peitersen hafuer veret bestaaende under tillsiufn, effter schifftebref dateret Anno [16]80 den 17. Julij, Och dett andet schifftebref dateret [...].

 

Made with Namu6